Registrácia ukončená / Registration stopped

Kvôli obmedzenej kapacite bola registrácia ukončená.
Viac informácií o online sledovaní konferencie nájdete na stránke spoločenstva.

Registration was ended because of limited capacity of the hotel.
More information abou watchich conference online at webpage of community.